Các quy định về hoá đơn điện tử ( NĐ, TT mới nhất)

Ngày 17/9/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC  thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của CP quy định về hóa đơn và chứng từ. Đây là văn bản quy phạm pháp luật mới nhất quy định về hóa đơn điện tử hiện hành.

""

Đối với doanh nghiệp đã áp dụng HĐĐT theo TT 78 và NĐ 123

  • Bạn có thể sử dụng cổng thông tin hóa đơn điện tử https://hoadondientu.gdt.gov.vn để tra cứu hóa đơn đó là các tổ chức, cá nhân đã đăng ký sử dụng HĐĐT theo Thông tư 78.
  • Sau khi được CQT Chấp nhận, người nộp thuế sẽ được cấp tài khoản để truy cập Cổng thông tin hóa đơn điện tử của TCT tại website https://hoadondientu.gdt.gov.vn.

Quy trình 3 bước để tra cứu gồm:

Bước 1: Đăng nhập theo thông tin tài khoản đã được Cơ quan thuế cấp.

Bước 2: “Tra cứu” => “Tra cứu hóa đơn”.

Bước 3: Chọn “Tra cứu HĐĐT bán ra/ mua vào”. Tại đây, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ hóa đơn đã áp dụng TT 78 và NĐ 123.

Để xem thông tin hóa đơn, chọn “Tìm kiếm” => Click vào hóa đơn muốn xem để thực hiện các chức năng: Xem, In,  Xuất excel, Xuất XML.

Biểu mẫu đề nghị cấp hoá đơn điện tử

Kế toán Thong Thả xin gửi đến bạn đọc biểu mẫu đề nghị cấp hoá đơn điện tử.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….tháng ….năm 2022

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(tự in, đặt in, điện tử)

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ….

 

Tên người nộp thuế: CÔNG TY…..

Mã số thuế: ……

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …………………..

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế): ………………

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định:     ……………

+ Di động:   ………………

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế): ………….

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ………………

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn. Chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử.

Chúng tôi đề nghị Chi Cục Thuế Thành phố ……….. chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn điện tử.

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Thông báo huỷ hoá đơn điện tử khi chưa sử dụng 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành tiêu hủy hóa đơn điện tử theo trình tự sau đây:

– Đầu tiên phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

– Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.